Letní zasedání IHGC 2011, PRAHA Tisk


Po šesti letech se jednání ekonomické komise a představenstva IHGC konalo v Praze, dne 29.července 2011 v konferenčních prostorách hotelu Hilton Prague Old Town. Celkem se jednání účastnilo 33 delegátů. Účastníci byli z 9 pěstitelských zemí a 7 členských obchodních organizací. Za Českou republiku byli přítomni jak zástupci českých pěstitelů, zástupci Unie obchodníků a zpracovatelů s chmelem, tak zástupce ministerstva zemědělství. V letošním roce se v únoru konal 53.kongres v Austrálii a z důvodu klimatického charakteru jižní polokoule, tak bylo jarní dubnové jednání přesunuto na léto do Prahy. Zástupci Svazu pěstitelů chmele spolu s Chmelařstvím, družstvem, zorganizovali na druhý den pro přítomné delegáty „mini kongres“ (dle slov prezidenta IHGC Ingwillera), čili půldenní výjezd skrze chmelařskou oblast do Žatce a zpět. Tohoto zájezdu se účastnilo 22 delegátů. V rámci výletu, navštívila delegace chmelnice na kterých hospodaří ZD Podlesí Ročov, největší chmelařské muzeum na světě a Chrám chmele a piva v Žatci. Na zpáteční cestě skrze chmelnice Účelového hospodářství Stekník provedl účastníky jeho nedávno jmenovaný vedoucí. Jediným neduhem byl průběh počasí. Toho dne spadlo jen na Stekníku přes 30 mm srážek.


Ekonomická komise a současná celosvětová situace

Jak je již známo a patrné z předchozích zpráv z jednání IHGC, chmelařský průmysl stále zažívá složité období. Poslední tři nadprůměrné ročníky a neuvážené navýšení ploch chmele, má za důsledek špatný odbyt produkce a takřka nehybný trh. Samozřejmě ne jen samotné navýšení ploch je důvodem současné situace. Již známý trend snižování chmelení a užívání pre-izomerizovaných produktů ovlivňuje snižující se tendenci celosvětové potřeby alfa hořkých látek. Je však nutné posuzovat trh s hořkými a aromatickými odrůdami zvlášť. Každý z nich má trochu jiná specifika a charakter trhu. Ku příkladu němečtí obchodníci již několikrát ve své pravidelné zprávě pro IHGC zdůrazňují potřebu snížení ploch chmele zejména odrůd hořkého sortimentu. Celkovému nadbytku pomohla také zejména loňská sklizeň, kdy v Německu pěstitelé sklidili množství chmele nad očekávání nebo v České republice, kde bylo dosaženo vůbec historicky nejvyššího výnosu. V České republice tak došlo k poměrně velkému tlaku na ceny a vytvoření většího množství zásob chmele, na který není odbyt. V této souvislosti, Chmelařství, družstvo Žatec zřídilo tzv. pool. Důvod byl jasný, udržet cenu na rozumné úrovni, aby neklesala pod úroveň nákladů.

V letošním chmelařském roce je dle sumarizace ekonomické komise IHGC odhadována celková plocha chmele na 48.194 hektarů, což je o 5,5 % meziročně méně. Očekává se tak celková produkce přibližně 95.352 tun, tj. o 5,2 % meziročně méně. Množství alfa hořkých látek je v letošní sklizni odhadováno na 8.761 tun, tj. o 6,2 % méně oproti sklizni 2010. I když je výše zmíněná odhadovaná plocha v současnosti podobná úrovni roku 2006 je nutné zdůraznit, že vlivem změn odrůdového portfolia (pěstováním odrůd s vyšším obsahem alfa hořkých látek) celková celosvětová produkce alfy podstatně převýší výsledek roku 2006. Zatímco v roce 2010 byl poměr produkce aromatických odrůd : hořkým odrůdám 1:1,6 ve prospěch hořkých odrůd, tak pro letošní je poměr odhadován na 1 : 1,75 což znamená vyšší zastoupení hořkých odrůd chmele oproti aromatickým odrůdám. To je dáno zejména díky sumě poklesu výměry aromatických odrůd a tím odhadované produkce v ČR, USA, Rusku, Ukrajině nebo Francii.

Bližší odhady a současný pohled na trh naleznete níže ve zprávě německých obchodníků s chmelem.
_____________________________________________________________________________
Níže jsou tradičně uvedeny jednotlivé státy, které dodaly svoji zprávu nebo byl přítomen zástupce na jednání. Ostatní menší země nebo země, jejichž zprávy nebyly dodány jsou uvedeny v celkovém přehledu. Celkem poskytlo svoji  zprávu 14 z 19 členských pěstitelských zemí. Po delší době například aktualizovalo svůj přehled ploch Rusko. Naopak Čína velice dlouho ne.

Německo – průběh počasí lze kvalifikovat jako průměrný. Němečtí pěstitelé také měli problémy s výskytem peronospory chmelové, avšak bez vážných následků. Na začátku června oblast Hallertau zasáhly vichřice s kroupami. Ty způsobily téměř 100 % škody na 500 ha. Dalších 1000 ha bylo poškozeno jen částečně. Celkový odhad produkce to však nijak výrazně neovlivní. (To bylo ostatně patrné i v loňském roce, kdy bylo poškozeno přibližně 3 tisíce hektarů v různé míře avšak konečná produkce byla vyšší než odhady, pozn.autora). V letošním roce se chmel v na německých chmelnicích pěstuje na 18.228 ha. To znamená pokles ploch o pouhých 158 ha, čili necelé jedno procento. Poměr aromatických : hořkým odrůdám je 1,2 : 1 ku prospěchu aromatických odrůd. Ty se pěstují na 9.895 ha (meziročně naopak nárůst 95 ha). Obnova byla v celém Německu provedena na 496 ha. Celková produkce je odhadována na 34.300 tun chmele ve sklizni 2011. Očekává se mírný nárůst produkce u aromatických odrůd, naopak u hořkých v podobné výši pokles produkce oproti předchozímu roku. Celkový průměrný výnos je odhadnut na 1,9 t/ha. V loňském roce němečtí producenti vyrobili 3.600 tun alfa hořkých látek. V tomto duchu se nese i predikce hořkých látek v letošním roce. V loňském roce aromatické odrůdy celkově dosáhly průměrného obsahu alfy 6,3 %, hořké pak 14,4 %. Co se týče jednotlivých odrůd a jejich výměry, dominuje stále odrůda Magnum i přes mírné snížení její celkové plochy na současných 4.039 ha (-163 ha). Druhou v pořadí je aromatická odrůda Perle, která dosahuje výměry 3.396 ha (pouze -7 ha). Dalšími v pořadí jsou aromatická obligátní odrůda Hallertauer Tradition nebo Herkules s 2.614 ha (+ 72 ha). Je známo, že již několik let dochází v Německu k přesazování odrůdy Magnum odrůdou Herkules, která má vyšší procento hořkých látek na hektar.

Dle vyjádření zástupců německých pěstitelů, mají pěstitelé prodánu veškerou úrodu ze sklizně 2010. Němečtí obchodníci upozorňují, že dochází ze strany pivovarů k oddalování dodávek a snižování smluvních cen. Pro rok 2011 je celkem 85 % budoucí německé produkce pokryta kontrakty. Některé zdroje však hovoří i o 80 %. Nutno říci, že němečtí obchodníci sdílí obavy ze zbylých 20 resp. 15 % nekontrahované úrody. Způsob řešení je rozmanitý. Avšak nejpravděpodobněji se bude řešit rozprostřením této části mezi obchodní organizace nebo zpracováním zejména hořkých odrůd do extraktu a uložení skladem. Pro další sklizně je produkce kontrahována ze 79 % (2012) a 70 % (2013). Pro rok 2014 je to ovšem již jen 53 %. Průměrná cena aromatického chmele sklizně 2010 na volném trhu (spot cena) se pohybovala okolo 2,31 EUR/kg, hořkého pak 1,71 EUR/kg. Kontrahovaný aromatický chmel se pohyboval okolo 4,25 EUR/kg a průměrná cena hořkého kontrahovaného přibližně 4,13 EUR/kg. Co se týče budoucnosti a vývoje ploch, nepředpokládá se výrazný pokles či opak. Plocha v roce 2012 pravděpodobně bude na stejné úrovni roku 2011.


USA
– letošní charakter klimatických podmínek v oblasti pěstování chmele byl velmi studeného a vlhkého rázu. Zejména ve státě Washington je průběh léta nezvykle studený. Celkové plochy prochází v Americe jistým útlumem jako reakce na neuvážené vysoké zvýšení ploch bez smluvního zajištění v letech 2007/2008. I v letošní sklizni došlo k poklesu ploch a to o 498 ha (tj.stejně jako oficiálně hlášené snížení v ČR, pozn. autora). Celkem se tak pěstuje chmel na 12.147 ha. Tento čtyřprocentní pokles reflektuje také odhad produkce, kdy je uvažována celková produkce 28.518 tun chmele (-1.190 tun).  Poměr aroma:alfa co do odrůd je 1 : 4,2 ve prospěch hořkých odrůd. Aromatické odrůdy jsou tedy pěstovány na celkové ploše 5.451 ha. Odhad průměrného výnosu je zatím na stejné úrovni jako v roce 2010 a to u aromatických 1,3 t/ha a 2,9 t/ha u hořkých odrůd. Američtí pěstitelé chmele vloni vyrobili celkem 3.500 tun alfy a pro letošní rok je odhadováno přes 3.100 tun. Aromatickým odrůdám co se výměry týče v současnosti vévodí odrůda Cascade, která je pěstována na 958 ha. To je oproti loňské skutečnosti změna, jelikož do této doby vždy vévodila v americkém portfoliu pěstovaných aromatických odrůd, odrůda Willamette. Ta je pěstována v letošním roce jen na 746 ha (to je meziročně pokles o rovných 630 ha). Právě odrůda Cascade zaznamenala nárůst o 210 ha a rovněž odrůda Cantennial ze 160 ha na současných 364 ha. V segmentu hořkých odrůd vévodí skupina odrůd CTZ (Columbus/Tomahawk/Zeus) s celkovou výměrou 3.240 ha (pokles o 200 ha). Další nejrozšířenější odrůdou je Summit (1.148 ha) nebo Nugget a Galena.

Průměrná americká farma má přibližně 75 ha chmelnic. Jak je již výše patrné kromě snížení ploch hořkých odrůd došlo také ke změnám v portfoliu aromatických odrůd chmele. Nárůst plochy odrůdy Cascade a Cantennial a naopak razantní pokles odrůdy Willamette je dán zejména vypršením ½ smluv u této odrůdy s pivovarskou skupinou Anheuser Busch. Dle zprávy průměrná cena za americký chmel se pohybuje na úrovni 4,3 EUR/kg, avšak vůči této hodnotě se vedla diskuse v závislosti na kurzu USD/EUR. Cena je údajně průměrná sezónní a kurz je udáván úřadem USDA.

Čína – nikdo z čínské strany nezaslal aktualizace, ani nikdo z delegátů nebyl přítomen a to již několik sezón. Je tedy poměrně složité odhadnout plochu chmelnic a produkci v této destinaci. Statistika IHGC tak musí tedy uvažovat celkovou plochu 5.796 ha s produkcí přesahující 16.000 tun chmele. Dle různých dostupných zdrojů však jak plocha tak produkce je pravděpodobně výrazně nižší. Stále však platí, že volný chmel v Číně je také v hojném počtu neprodán.

Polsko – rovněž zástupci polské strany nebyli přítomni ani neaktualizovali své zprávy. Celková plocha tak oficiálně činí přibližně 1.768 ha. Produkce by se letos měla pohybovat přibližně 1.900 tun chmele. V produkčním roce 2010 v důsledku počasí bylo mnoho chmelnic poškozeno. Odhaduje se, že řádově 400-600 tun může být na skladech neprodaných.

Slovinsko -  již od roku 2007 se Slovinsko potýká ze značnými problémy s odbytem. Celková plocha na které se pěstuje slovinský chmel je 1.376 ha (-15 ha). Vysázeno či přesázeno bylo 22 ha nových chmelnic. Celková produkce je odhadována na 2.200 tun chmele. V drtivé většině se jedná o aromatický chmel. Výnos by měl být o trochu nižší oproti loňské skutečnosti 1,6 t/ha. V roce 2010 producenti vyrobili celkem 140 tun alfa hořkých látek a průměrný obsah alfy dosáhl 6 %.  Nejvíce pěstovanou odrůdou je Super Styran Aurora s 813 ha a průměrnou alfou 8,3 %. Nasleduje Styran Golding 179 ha a obsahem alfy 4 %. Ve Slovinsku je nízká úroveň kontraktů, kdy sklizeň 2011 je pokryta kontrakty jen ze 40 % a následující dva roky z 30 %. Je však poměrně obtížné přesnou úroveň určit. Přibližně 16 % sklizně 2010 což je přibližně 400 tun je stále neprodáno. Celková průměrná cena všech odrůd v roce 2009 byla 4 EUR/kg, lze odhadovat, že tato průměrná cena je za sklizeň 2010 ještě o něco nižší.

Anglie – anglické chmelařství nezaznamenalo žádnou změnu oproti loňskému roku ve výměře a chmel se pěstuje na 1.069 ha Očekává se také stejná úroveň produkce čili 1.600 tun. Poměr aroma : hořké odrůdy se pohybuje 2,5 : 1 ve prospěch aromatických odrůd. Nejvíce pěstovanou je tedy Goldings, která se pěstuje na 196 hektarech a vloni dosáhla průměrného obsahu alfy 4,7 %. Druhou nejrozšířenější odrůdou je First Gold pěstovaný na 127 ha a průměrnou alfou vloni 8,6 %. Hořká odrůda Target je pěstována na 107 ha (průměrná alfa 11 %). Průměrný výnos loňské produkce dosáhl 1,72 t/ha. Produkce roku 2011 je kontrahována z 80 % a následující rok ze 70 %. Neprodáno je několik tun. Trh je hodnocen jako bez aktivity, jelikož pivovary mají dostatečné zásoby chmele. Ceny jsou udávány stejné jako v předchozí zprávě z února a to okolo 6 EUR/ kg chmele u aromatických odrůd a 20-24 EUR/1kg alfy u hořkých odrůd.

Ukrajina – v loňském roce ukrajinské chmelařství prožilo dosti složitý rok. Také to přispělo k snížení ploch pro rok 2011. Celkem se chmel pěstuje na 655 ha, tj. -333 ha v meziročním srovnání. Toto snížení postihlo zejména aromatické odrůdy, které jsou pěstovány na 443 ha (-239 ha). Produkce je odhadována o 50 tun nižší a to 700 tun celkové produkce. Výnosy v roce 2010 byly velice nízké a dosahovaly v průměru jen 0,8 t/ha. Letošní rok se odhaduje okolo 1,1 t/ha. Necelých 50 tun alfy vyrobili ukrajinští pěstitelé. Nejvíce pěstovanou odrůdou je Zagrava se 180 ha (-35 ha meziročně). Tato odrůda dosáhla vloni 6 % alfy. Dalšími odrůdami jsou chronologicky dle výměry Slovianka, Natsionalnyi nebo Promin. Ukrajinský chmel je zcela nekontraktován na budoucí léta a cena volného chmele se pohybuje v průměru 3,35 EUR/kg (cena výrobce).

Francie – v letošním roce dojde ke snížení plochy o 88 ha na celkových 492 ha chmele. Nově bylo vysázeno necelých 68 ha převážně aromatických odrůd. Je odhadováno, že v letošním roce francouzští pěstitelé vyrobí přibližně 740 tun chmele. Průměrný výnos v roce 2010 se pohyboval okolo 1,7 t/ha a celkem bylo vyrobeno 34 tun alfy. Nejvíce pěstovanou odrůdou je Tradition 157 ha (došlo k poklesu o 47 ha). K největšímu poklesu došlo u odrůdy Strisselspalt o 101 ha na letošních 118 ha. Sklizeň 2011 je kontrahována ze 60 % následující dva roky 42 % resp. 36 %. Průměrná cena volného aromatického chmele ze sklizně 2010 je přibližně 3 EUR/kg a hořkého 2 EUR/kg. U chmele nasmlouvaného se ceny pohybují za aromatický 4,5 EUR/kg a 3,6 EUR/kg.

Španělsko – plocha ve Španělsku se zvýšila o 30 ha a celková plocha tedy je 507 ha. Produkce je však odhadována meziročně nižší a to 900 tun (cca – 13 %). Celkový výnos by měl letos dosáhnout 1,8 t/ha.

Nový Zéland – sklizeň roku 2011 probíhala na začátku března. Na ploše přibližně 350 ha bylo sklizeno 573 tun. Nejpěstovanějšími odrůdami jsou Pacifik Gem a New Zealand Hallertau Aroma. Nový Zéland využívá svůj program biologické ochrany proti škůdcům. Avšak přítomnost u nás běžných škůdců je mizivá. Okolo 90 % celkové produkce je určena na export a to zejména do USA. Zbytek je určen na domácí trh. Chmel pěstuje 16 pěstitelů. Zpracování chmele se provádí v prostorách družstva, které je vlastněno pěstiteli.

Rakousko - celková plocha chmele se nijak významně nezměnila a dosáhla 238 ha. Produkce je odhadována na 376 tun chmele. Celkový objem alfy vyrobený v Rakousku činil v roce 2010 přes 30 tun. Nejvíce pěstovanou odrůdou je Celeia a následně Perle, Magnum. Sklizeň 2011 a 2012 je z 98 % nasmlouvána. Z předešlého ročníku nezbyl žádný neprodaný chmel. Ceny se pohybují za sklizeň roku 2010 u aromatických odrůd 6,3 EUR/kg a hořkých 9,2 EUR/kg a u sklizně 2011 u obou 6,4 EUR/kg.

Rumunsko
– celková plocha chmele v Rumunsku dosáhla letos 241 ha a odhad produkce je 210 tun chmele. Jsou zde dosahovány poměrně nízké výnosy a to pod jednu tunu. Nejrozšířenější odrůdou je Brewers Gold s 89 ha a Magnum 62 ha. Sklizeň 2011 je pokryta smlouvami z 80 % a následující dva roky 70 %. Přibližně asi 10 % loňské úrody není prodáno (20 tun)

Slovensko – celkem se chmel pěstuje na 222 ha. Odhadovaná produkce je přibližně 210 tun. Pro sklizně 2011 a 2012 je produkce pokryta smlouvami z 80 %. Podstatná část produkce je určena na export.

Austrálie
– chmel se pěstoval v roce 2010 na 448 ha s produkcí 1.099 tun. V produkčním roce 2011 byl pěstován chmel na 454 ha, což je mírné zvýšení plochy a sklizeň dosáhla 1.044 tun chmele, což je naopak asi 5 % pokles. Tamní společnost plánuje vysázet asi 40 ha nových odrůd na jaře 2011 (na podzim v Evropě).

Rusko – léto roku 2010 bylo ve znamení vysokých teplot po dlouhé období i ve chmelařské oblasti. Budoucnost některých pěstitelů je velice nejasná. Stát zastavil jakékoliv podpory pěstitelům chmele a celková budoucnost pěstování chmele v Rusku je nejistá. Loňský rok byl ve znamení drasticky nízkých výnosů z výše zmíněných důvodů. V letošním roce se pěstuje chmel pouze na 138 ha tj. snížení plochy o 282 ha ( - 68 % ). V roce 2010 byla celková produkce pouhých 66 tun. Pro rok 2011 se očekává přibližně 162 tun. Produkce roku 2011 je pokryta smlouvami jen z 37 % a v roce 2012 ze 40 %. Ceny aromatického volného chmele se pohybují okolo 4 EUR/kg a hořkého 4,5 EUR/kg.

Belgie – celková plocha chmele v roce 2011 je 180 ha (120 ha hořké odrůdy). Celková odhadovaná produkce by měla být 288 tun. Odhaduje se menší výnos oproti předchozímu roku V loňském roce belgičtí pěstitelé vyrobili 36 tun alfy. V květnu a červnu panovalo extrémně teplé a suché počasí. V červenci bylo málo srážek a mlhavé počasí. V polovině července přišly srážky a studené počasí. Jelikož srážky přišly o něco později, odhaduje se o 30 % nižší úroda.

Další země nebyly na jednání zastoupeny ani nedodaly aktuální zprávu.


Zpráva německých obchodních firem pro Ekonomickou komisi při IHGC


Pěstitelské země zareagovaly na zvyšující se nadprodukci z předchozích let značnou redukcí celkové plochy sklizně 2010. Tyto plochy byly dále redukovány pro nadcházející sklizeň 2011. Přesto lze potvrdit, že celosvětová plocha chmele dosáhla historicky nízké úrovně pod 49.000 ha, to je téměř o 10 tisíc ha méně než v roce 2008. Zemí, která nejvíce zredukovala plochu je USA s poklesem přes 4 tis. hektarů od roku 2008. Avšak plocha také poklesla v Polsku, České republice a Slovinsku. Německý podíl na redukci ploch byl nepatrný v důsledku vysoké úrovně ploch pokrytých dlouhodobými kontrakty. Avšak, očekáváme pokles ploch, až dojde k vypršení smluv. Spolehlivost předpovědi pro Čínu zůstává mizivá. Dvě velké obchodní společnosti Barth a Hopsteiner vydaly své přehledy přesnějších statistik. Je obecně známo, že plocha není jen prostředkem pro regulaci množství chmele a/nebo alfa produkce. Také odrůdy, pěstované na těchto příslušných plochách hrají důležitou roli. V důsledku úspěchu dvou nedůležitějších pěstitelských zemí, USA a Německa ve šlechtění nových odrůd, zvláště pak těch s vysokým obsahem alfy, máme najednou vysokovýnosové a vysokobsažné odrůdy, které jsou dosti rozdílné na jejich pěstování než před deseti lety. Dále jemně aromatické odrůdy které jsou zase velmi podobné tradičním starým jemným aromatickým odrůdám původně šlechtěné a pěstované v daných podmínkách. Nejvíce široce užité aromatické odrůdy jsou relativně stálé, tak jako jejich schopnost dosahovat bohatých výsledků v obsahu alfy a vysokého výnosu.

Avšak je zajímavé, že navzdory mírnému nárůstu celosvětové produkce piva, nelze očekávat ve světě žádné zvýšení poptávky po alfě. Náš názor je, že je potřeba dalšího redukování plochy a to zejména v sektoru hořkých odrůd. V Německu samotném postupné přesazování odrůdy Magnum, odrůdou Herkules musí být doprovázeno značnou redukcí plochy a to alespoň 1000 ha. Je dost obtížné ohodnotit aktuální plochu požadovanou pro pokrytí poptávky. Je potřebné brát v úvahu že, matematicky a  krátkodobě, aby došlo k redukci zásob, by se zdálo rozumné kalkulovat nižší úroveň produkce než je pro současnou poptávku potřebné. Je ale vysoce nepravděpodobně, že chmelařský průmysl dosáhne dlouhodobé rovnováhy. Pokud se znovu podíváme na sklizeň 2010 můžeme teď říci, že čísla uvedená v Hobártu v únoru byla adekvátní, zvláště ta týkající se poslední odhadované nadprodukce. Velké množství nadprodukce je v rukou pivovarů které si hlídají jejich pozici dlouhodobými kontrakty. Mnozí z nich přehodnocují smlouvy a odebírají některé dodávky se značným zpožděním. Až dlouhodobé smlouvy vyprší, nastane zde velká neznámá a výsledek bude zátěží jak pro farmáře, tak dealery. Pokud nedojde k dostatečnému utvoření budoucích smluv bude tak docházet k velkému tlaku na ceny volného chmele. Pivovary, které pokrývají v současnosti své potřeby chmele primárně z volného trhu chmele, tak profitovaly v minulosti a pravděpodobně tuto praxi budou prosazovat znovu v krátkodobé budoucnosti. Vyjma několika nákupů s fixovanými cenami, sklizeň 2010 v Německu byla rychle absorbována tzv. pooly, avšak za velmi nízké platby. Prodej tohoto volného chmele byl nakoupen za nízké ceny s malými příjmy a konečné ceny pěstitelé obdržely na začátku léta 2011. Sklizeň roku 2010 v Německu je nyní téměř prodána, ačkoli dodávky se můžou dosti zpozdit.

V ostatních evropských pěstitelských zemích v kterých je celkový objem kontraktů nižší než v Německu je situace částečně odlišná. V České republice dosáhl výnos velmi dobrých výsledků. Mezi další aspekty, dle našeho názoru patří, že velký počet chmele zůstává neprodaný na skladech v těchto zemích. Ve Slovinsku zejména zápasí s prodejem odrůdy Aurora. V Polsku, navzdory devastujícím záplavám a řízeném snížení sklizně zůstává část zásob neprodána, avšak v takovém množství které je zvládnutelné. Mimo Evropu především předpokládáme neprodaný chmel v Číně, to však kvůli špatné kvalitě nepředstavuje riziko ohrožení světového trhu. Poptávka pivovarského průmyslu po budoucích kontraktech je na velmi nízké úrovni, což reflektuje zmíněnou vysokou úroveň zásob. A v případě tvorby nových smluv však jsou cenové úrovně velmi nízké. Pěstitelé v těchto podmínkách nevydrží dlouhodobě. Pokud by se měly nízké ceny stát takto dlouhodobým fenoménem, redukce ploch a řízené nepěstování chmele bude nevyhnutelné. Jako obvykle nelze vyloučit přehnané reakce.

(Peter Hintermeier, Heinz-Jürgen Cooberg, Německé sdružení obchodníků, DHWV)
Přeložil: Ing. Michal Kovařík

Představenstvo IHGC

Představenstvo bylo usnášení schopné. Bylo přítomno 9 zemí a 7 chmelařských obchodních společností a tak bylo možné přistoupit k bodu schválení zápisu z kongresu konaného v Hobartu. Tak jak bylo ve dřívější zprávě psáno, že bude probíhat volba do orgánů IHGC, nestalo se tak. Volby byly posunuty na nejbližší termín na jednání do Norimberka. Němečtí obchodníci také přišli s návrhem na změnu stanov IHGC, který se bude diskutovat na příštím zasedání v Norimberku. Tento návrh bude pracovním skupinám USA, ČR a na sekretariát IHGC zaslán s dostatečným předstihem k nastudování pro následné jednání o tomto návrhu. Jelikož, jak jsem se zmínil ve zprávě volby zatím neproběhly, zůstalo složení vedoucích představitelů IHGC beze změny, to znamená Ing. Pázler je stále vice-presidetem IHGC. Následně proběhlo zvolení nového předsedy ekonomické komise IHGC, jímž se stal Mgr. Zdeněk Rosa, BA. Příští jednání se budou konat 9.listopadu 2011 v Norimberku při příležitosti Brau Beviale 2011 a jarní jednání 20.dubna 2012 v Paříži. IHGC společně s německou a rumunskou stranou představila letní výjezdní zasedání v Rumunsku. To bude probíhat ve dnech od 27-30.července 2012. Předběžně cena zájezdu vychází na 585 EUR (14.200 Kč, k 3.8.2011), bez dopravy. Bližší informace o ceně a program budou pěstitelům zaslány v aktualitách nebo dostupné prostřednictví časopisu Chmelařství. Další výhled zasedání je 54. kongres, který se bude konat v oblasti Poperinge, Belgie. Následně vedení IHGC poděkovalo za vynikající práci panu Jaroslavu Urbanovi na postu předsedy technické komise IHGC a předalo dar. Pan Jaroslav Urban se rozhodl ukončit své působení ve funkci, kterou zastával již od roku 2000. Tajemník IHGC poté informoval o rozpočtu asociace a delegáti byli pozváni českou delegací na společnou večeři a zájezd do Žatecké oblasti v následující den.