ČeštinaEnglish


Banner
...................................... Svaz pěstitelů chmele a Chmelařský institut Vás zvou na
Banner
Expozici českého chmele
Banner
Navštivte náš stánek 550/hala 1 ...................................
Home Chmelařův pomocník
325/2004 Sb. PDF Tisk Email
Prováděcí vyhláška k zákonu o ochraně chmele

§ 1 Chmelařské oblasti a chmelařské polohy

[K § 9 písm. b) zákona]

Chmelařské oblasti a chmelařské polohy jsou vymezeny katastrálními územími uvedenými v příloze č. 1.

§ 2 Evidence chmelnic


[K § 9 písm. c) a d) zákona]

(1) Chmelnice se evidují podle chmelařských oblastí, katastrálních území a producentů.

(2) Evidence chmelnic obsahuje
a) údaj o chmelařské oblasti a chmelařské poloze,
b) evidenční číslo chmelnice,
c) čísla parcel podle katastru nemovitostí,
d) údaje o odrůdě, kategorii a generaci rozmnožovacího materiálu,
e) údaje o sponu; sponem se rozumí vzdálenost rostlin v řadě a vzdálenost řad rostlin mezi sebou,
f) rok založení chmelnice a název chmelnice,
g) plochu chmelnice; způsob stanovení plochy chmelnice je uveden v předpisech Evropských společenství,1)
h) plochu produkční, jejíž hranici tvoří spojnice každých dvou sousedních kotev v obvodu konstrukce,
i) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu, je-li producentem osoba fyzická, nebo obchodní firmu (název), sídlo a identifikační číslo (IČ a DIČ), je-li producentem osoba právnická.

(3) Chmelnice neosázené chmelovými rostlinami, chmelnice na přechodnou dobu bez konstrukce a chmelnice neobhospodařované vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen "Ústav") v evidenci jako "dočasně bez produkce".

(4) Pro každé katastrální území vede Ústav samostatný soubor evidenčních čísel chmelnic.

(5) Vzor žádosti o zařazení chmelnice do evidence a o převodu chmelnice na jiného producenta je uveden v příloze č. 2.

(6) Zrušení chmelnice nebo změny dalších údajů stanovených v příloze č.3 ohlásí producent oznámením, jehož vzor je uveden v příloze č. 3.

(7) Přiděleným evidenčním číslem označí producent na všech čtyřech rohových sloupech konstrukce chmelnici tak, aby toto číslo nebylo poškozeno zejména projíždějícími mechanizačními prostředky.
------------------------------------------------------------------
1) Čl. 1 odst. 3 písm. a) a b) nařízení Komise (ES) č. 609/99 ze dne 19. března 1999 o poskytování podpory pro producenty chmele.

§ 3 Označování

(K § 5 odst. 4 zákona)

(1) Producent označí jednotlivé obaly s chmelem označovacími štítky, které mu na základě žádosti uvedené v příloze č. 4 vydá Ústav, a vyhotoví prohlášení o počtu a váze označených obalů podle katastrálních území a odrůd chmele, jehož vzor je uveden v příloze č. 5.

(2) Doklad o počtu a váze označených obalů podle katastrálních území a odrůd chmele doprovází jednotlivé partie chmele po celou dobu jeho zpracování až do vydání ověřovací listiny.

§ 4 Označovací materiál

[K § 9 písm. e) zákona]

(1) Označovací materiál, kterým se označuje obal se chmelem, má tyto vlastnosti:
a) označovací štítek velikosti 9,5 cm x 7 cm obsahuje: označení Česká republika, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, odrůdu chmele, oblast, popř. polohu, katastrální území obce, ve které byl chmel vypěstován, ročník sklizně, pořadové číslo obalů s chmelem a je připevněný na obalu s chmelem tak, že je uložen v plastovém pouzdře, aby nedošlo k jeho poškození,
b) plomba je acetátová červená o velikosti 15 mm a
c) šňůrka (šňůrovina) je silonová - propylenová, modrá nebo červená 1,8 mm silná, minimálně 30 cm dlouhá.

(2) Uspořádání označovacího štítku a plomb na obalu se chmelem je následující
a) na žoku:
1. označovací štítek bude plombami připevněn ve výšce cca 150 cm v místech švu tak, že jeho tisk bude ve vodorovné poloze, a zároveň bude šev zajišťovat a
2. plomba na hlavě žoku bude připevněna tak, aby při otevření žoku musela být porušena,
b) na hranolu:
1. označovací štítek bude plombami na hlavě připevněn přes složené okraje obalového materiálu a
2. plomba na hlavě hranolu bude připevněna tak, aby při otevření hranolu musela být porušena.

§ 5 Ověřování

(1) Pro účely ověření chmele a chmelových produktů Ústav zajistí
a) kontrolu úplnosti údajů na žádosti o ověření chmele a chmelových produktů,
b) kontrolu původu chmele podle štítků a kontrolu chmelových produktů podle ověřovací značky a vážní listiny,
c) odstranění štítků, značek a plomb z obalů,
d) dohled na úpravy chmele a na zpracování chmelových produktů,
e) zapečetění nebo zaplombování obalů s chmelem a chmelových produktů,
f) označení obalů s chmelem údajem o tom, zda jde o chmel upravený nebo neupravený,
g) zjištění hmotnosti, vydání vážní listiny a ověřovací listiny.

(2) Ústav zabezpečuje ověření chmele nebo chmelových produktů v jím určeném ověřovacím středisku (§ 2 odst. 2 zákona). Na základě provedeného ověření vydá Ústav ověřovací listinu.

(3) Písemné doklady o ověřování chmele nebo chmelových produktů, jakož i text na ověřovací značce, pečeti i ověřovací listině se vyhotovují v českém jazyce, popřípadě uvádějí na žádost dvojjazyčně, a to v jazyce českém a německém nebo českém a anglickém.

(4) Vzor žádosti o ověření chmele a chmelových produktů je uveden v příloze č. 6.

(5) Vzor žádosti o ověření chmele a chmelových produktů dovezených ze země, která není členským státem Evropské unie (třetí země), je uveden v příloze č. 7.

§ 6 Podmínky pro uznání ověřovacích středisek


[K § 9 písm. a) zákona]

(1) Ústav provádí ověření chmele v součinnosti s jím určeným ověřovacím střediskem, které zabezpečuje jeho výkon. Písemné doklady o ověření (ověřovací listinu) vydává Ústav.

(2) Ověřovací středisko (známkovna chmele) musí splňovat tyto podmínky:
a) dostatečné osvětlení,
b) vybavenost ověřeným stanoveným měřidlem podle zvláštního právního předpisu2) a
c) prostorově odpovídat množství ověřovaného chmele nebo chmelových produktů.
------------------------------------------------------------------
2) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

§ 7 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 318/2000 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně chmele.

§ 8 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Palas v. r.
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Založeno na Joomla!, Design: Lukas Hajek - Imemine, Template:Free Joomla 1.5 Theme,Valid XHTML and CSS.