ČeštinaEnglish


Banner
Banner
Home Tržní řád
Tržní řád PDF Tisk Email

Tržní řád chmele v České republice

uzavřený mezi Svazem pěstitelů chmele České Republiky a Unií obchodníků a zpracovatelů chmele České republiky

Preambule

Smluvní strany uzavírají jménem svých členů následující tržní řád chmele, kterým se bude řídit veškerý nákup chmele v ČR, s cílem:

- docílit vyrovnaných tržních podmínek domácího trhu v nákupu chmele
- prostřednictvím kvalitního chmele zajistit udržení žateckého poloraného červeňáku mezi nejlepšími světovými odrůdami chmele nejen v ČR, ale hlavně u zahraničních pivovarů
- zajistit kvalitnímu žateckému chmelu dlouhodobý odbyt za ceny zajišťovací rentabilitu pěstování chmele
- napomoci dostat trh chmelem do stavu blízkého rovnováze mezi nabídkou a poptávkou

I. - Obecné podmínky nákupu chmele

1. Členové Svazu pěstitelů chmele ČR (dále jen Svaz) a Unie obchodníků a zpracovatelů chmele ČR (dále jen Unie) se dobrovolně zavazují řídit se tímto tržním řádem, který upravuje podmínky obchodu se chmelem mezi subjekty zúčastněných stran.

Obě smluvní strany doporučují, aby se tímto tržním řádem řídily i ostatní subjekty obchodující se chmelem.

2. Při nákupu chmele jsou uzavírány jednoleté a víceleté kupní smlouvy, které se budou řídit zásadami uvedenými v bodě 3, tohoto tržního řádu. Pro volné chmele budou uzavírány ?dodatečné smlouvy? a to až po ukončení a zjištění skutečné výše sklizně chmele u pěstitele. Bez uzavřené smlouvy nebude chmel z prvé ruky prodán.

3. Při uzavírání kupních smluv na chmel může pěstitel uzavřít smlouvy maximálně na množství odpovídajícímu průměrnému ročnímu výnosu chmele daného pěstitele dle odrůd (bráno průměrný výnos za poslední čtyři roky). Pěstitel je povinen doložit průměrný výnos výkazem sklizně chmele potvrzeným ÚKZÚZ.

4. Registrace smluv se řídí platnými právními předpisy.

5. Plnění kupní smlouvy je pro obě strany závazné. Množstevní snížení dodávky je možné pouze v případě, kdy pěstitel bude za situace katastroficky nízké sklizně (krupobití, sucho, jiný živel apod.) své vyprodukované množství proporcionálně dělit mezi všechny smluvní partnery v poměru jejich podílu na celkovém množství. Každé takové poškození živlem apod. je pěstitel povinen písemně sdělit svým smluvním partnerům do 15 kalendářních dnů.

6.Kupující se zavazuje, pokud nebude ve smlouvě stanoveno jinak, zaplatit dodaný chmel prodávajícímu do 21 dnů po jeho převzetí. Převzetím chmele se pro účely tržního řádu rozumí odsouhlasení kvality a kupní ceny oběma stranami. Termín převzetí je do 30.11. roku sklizně.

II. - Kvalita

1. Kvalitativní znaky chmele řeší příloha, která je nedílnou součástí tohoto tržního řádu.

Tyto parametry jsou stanoveny tak, aby byl dodáván pouze chmel dobré kvality, který bude schopen konkurence na náročných trzích

Prodávající je povinen písemně kupujícímu potvrdit termín a sortiment použité chemické ochrany chmele u daných partií popřípadě lokalit.

V kupní ceně je možno zakotvit příplatky popřípadě srážky za kvalitativní parametry.

III. - Reklamace, arbitráž

1. Po předešlé snaze o nalezení řešení dohodou v případě opakovaného nesouhlasu jedné ze smluvních stran bude nastalé problémy řešit pětičlenná "Smírčí komise" složená ze dvou zástupců svazu, dvou členů Unie obchodníků chmelem a jednoho zástupce ÚKZÚZ eventuelně jiné nezávislé instituce. Tato komise bude každoročně do 1. září jmenována na příslušný sklizňový rok orgány obou stran, které do ní vyšlou své odborníky.

2. Reklamující strana podá písemně svoji žádost Smírčí komisi v sídle Svazu nejpozději do 10 dne od vzniku sporu. Komise zabezpečí nový odběr vzorků, jejich posouzení, příp. chemický rozbor a o svém nálezu učiní zápis, který musí být podepsán všemi členy komise. Pro její jednání platí princip nadpoloviční většiny ze všech pěti členů, tedy min. 3 hlasy.

3. Reklamující strana zaplatí při podání reklamace jednorázových 1.000,- Kč plus 50 Kč za každý reklamovaný q chmele. Tato jistina se bude používat na krytí výloh komise. Tuto jistinu komise dle svého rozhodnutí předepíše k úhradě straně, která spor prohraje.

4. Zúčastněné subjekty se budou snažit dojít smírného řešení. Zavazují se však uznat posudek vypracovaný smírčí komisí.

5. Pro posuzování sporu se jako základ použije tabulka kvalitativních znaků chmele, která je přílohou tohoto tržního řádu.( nebo smlouva na dodávku tohoto chmele)

6. Referenční laboratoří pro posouzení sporů je laboratoř Chmelařského institutu, s.r.o. v Žatci.

IV. - Obecná a závěrečná ustanovení


1. Tento tržní řád je dnem podpisu této smlouvy závazný pro všechny nákupy chmele v ČR

2. Druhy sankcí ? Sankce za porušení pravidel tržního řádu dle závažnosti konkrétního případu uplatní představenstvo Svazu nebo Unie pro své členy např. ztrátou některých členských výhod, finanční postih apod.

3. Veškeré informace získané na základě dobrovolného rozhodnutí subjektů, řídících se tržním řádem, jsou pro tyto subjekty k dispozici bezplatně a nesmějí být zveřejňovány mimo okruh subjektů tržního řádu.

4. Bude-li situace vyžadovat změny či doplňky tohoto tržního řádu, sejdou se níže podepsané strany na žádost kterékoli z nich, aby se poradili a přijali potřebná opatření.

V Žatci, dne 9.6.2005

ing. Bohumil Pázler ing. Josef Ondráček
Svaz pěstitelů chmele ČR Unie obchodníků a zpracovatelů chmele ČR

 

Tabulka kvalitativních znaků chmele

Ukazatel, jakostní znakStandardní jakost
1. KH v originále2,6 % a více – ŽPČ
4,0 % a více – Sládek
6,5 % a více – Bor
7,0 % a více – Premiant
2.Rozplevenído 30%
3.Otlukydo 15%
4.Poškození škůdci, chorobami do 15% ( nepřipouští se zbytky mšice)
5.Barva hlávekzlato až žlutozelená
6.Barva lupulinusvětle žlutá až žlutá lesklá
7.Biologický vzrůst hlávekdobře vzrostlý, vyzrálý, vyrovnaný
8.Vlhkostdo 12%
10.Chmelové příměsido 3%
11.Cizí příměsibez cizích příměsí

KH – konduktometrická hodnota se stanoví dle původní ČSN 462520-15

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Založeno na Joomla!, Design: Lukas Hajek - Imemine, Template:Free Joomla 1.5 Theme,Valid XHTML and CSS.